Anasayfa   Anasayfa Anasayfa İnsan Kaynakları   İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları Anasayfa   Künye Anasayfa Anasayfa   İletişim
Düzce Postası
Anasayfa   ANASAYFA   Yerel Haber   YEREL HABER   Gündem   GÜNDEM   Gündem   ASAYİŞ   Asayiş   SİYASET   Siyaset   EĞİTİM   Eğitim   SPOR   Spor   SAĞLIK   Sağlık   EKONOMİ   Ekonomi   ÇEVRE  
  Video Galeri   Video Galeri   Foto Galeri   Foto Galeri   Resmi İlanlar   Resmi İlanlar   Yazarlar   Ünlü Düzce'liler   Ünlü Düzce'liler   Anket   Anket   Ziyaretçi Defteri   Ziyaretçi Defteri   Künye   Künye   İletişim   Kurumsal   Kurumsal   İletişim  
   
KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİ - TRAFİK ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİ KURULUMU VE İŞLETİLMESİ (KGYS - TEDES) PROJESİ YAPTIRILMASI İHALE İLANI
Resmi İlanlar 2018.02.28 - 08:44:39

Tasarruf hakkı Düzce Belediyesi’ ne ait; Düzce Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde kalan karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek üzere kullanılacak Trafik Elektronik Denetleme Sistemleri, KGYS -TEDES Komisyon Raporunda belirtilen 5 noktada kırmızı ışık, 3 noktada noktasal hız sınırı, 8 noktada ortalama hız, 11 noktada park ihlallerini, 1 noktada tam adaptif kavşak yönetim sistemi ve müştemilatının kurulumunun “GELİR PAYLAŞIMI MODELİ” ile gerçekleştirilerek Emniyet Genel Müdürlüğü Birimine teslimi ve 10 (on) yıl süre ile işletilmesi işi” ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile; tahmin edilen hasılat paylaşım oranı olan %25’den fazla olmamak üzere eksiltme yapılarak ihale yapılacaktır.

Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta bir bölümünü veya tamamını yapmakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

Söz konusu iş, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince imzalanıp onaylanan Trafik ihlalleri listesindeki trafik idari para cezaları toplamının %30’u oranındaki tutarının takip eden ayın sonuna kadar Belediyeye ödenecektir. Hizmet kullanım bedeli payı üzerinden hasılat paylaşımı esasına göre yükleniciye belediyece verilecek hasılat payı İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince imzalanıp onaylanan Trafik ihlalleri listesindeki trafik idari para cezaları toplamının %22’den fazla olmamak kaydıyla, en düşük fiyatı teklif eden istekliye ihale edilir.               

Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri veya yerleri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

İHALE DÖKÜMANLARI  BEDELİ VE TEMİN EDİLECEĞİ YER:

İhale dokümanı (Matbu teklif mektubu,İdari Şartname,Sözleşme Taslağı,TEDES Teknik Şartnamesi, Ek-3TEDES Sistem Tablosu,Tedes Komisyonu Yer Tespit Tutanağı, Ortak girişim belgesi, Teminat Mektubu örneği,  Malzeme Listesi’nden oluşmaktadır.) 500,00-TL. karşılığında Düzce Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü’ nden temin edilecektir.

İHALE TARİH, SAAT ve YERİ

İhale 24/05/2016 günü saat 16:00 da Düzce Belediyesi Hizmet Binası (Cedidiye Mahallesi İstanbul Caddesi No:1 / DÜZCE) adresinde Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İhaleye katılacak olanların ihale tarih/saatine kadar Düzce Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne Alındı Belgesi karşılığında gerekli evraklarını teslim edeceklerdir. Teslim edilen evraklar hiçbir suretle geri verilmeyecektir.

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A)  Kanuni ikametgâh olması;

B)  Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi.

C)  Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi.

i.Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge;

ii.Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

iii.Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (i)ve (ii) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

D)İmza sirküleri vermesi;

i.Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri

ii.Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri( Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

iii.Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (i) ve (ii) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;

iv.İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin    

v.Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

Bu işe ait şartnamenin Madde 7.’de yazılı miktarda geçici teminat vermesi;

İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

Bu işe ait şartnamenin Madde 13.’de yazılı esaslara göre hazırlanacak teklifi vermesi

Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

İsteklinin, 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanlarını içerir beyan yazısı vermesi gerekmektedir.

Yeterlilik için, TEDES sistemlerinde isteklilerin kullanacakları cihazların, aşağıda belirtilen şartlardan en az 1 (bir) ’sini taşıması zorunludur. 

i.İsteklinin teklif ettiği cihazların, yurtiçinde en az 5 adet kırmızı ışık ve 10 adet hız ihlali sistemlerinde (TEDES) kullanıldığına dair belge.

ii.İsteklinin teklif ettiği kırmızı ışık ve hız ihlalleri ile sabit ve hareketli kamera cihazlarından (TEDES) yurtiçinde üç şehirde son 5 yıl içerisinde en az 3 er adet kurmuş ve bunların sorunsuz çalışıyor olduğuna dair belge. (Cihaz tedarikçisi ilgili kurumdan alınmış olması gerekmektedir.)

İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslı,

İsteklinin teklif ettiği cihazlara ait yetki belgesi (Üretici veya yetkili satıcı belgesi)

İstekliler ISO 27001 bilgi güvenliği sertifikalarını ve ISO 9001 Kalite yönetim sertifikalarını ihale dosyalarında sunacaklardır. (İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklardan en az birinin bu belgeye sahip olması ve ihale komisyonuna ibrazı zorunludur.)

Emniyet Genel Müdürlüğünün 09.12.2015 tarihinde yayınlanan teknik gereklilikler kriterleri gereği verilmesi gereken evraklar aşağıdaki gibidir.

•TSEK 216 Belgelendirme Kriterinde yer alan güncel Elektromanyetik uyumluluk (EMC) (EN 61000 ile EN 55016 standartlarının ilgili bölümleri) belgeleri

•TEDES’lere ait LVD alçak gerilim yönetmeliğine uygunluk belgesi,

•Çevre şartlarına dayanaklılık (EN 60068 standardının ilgili bölümleri)  deneyleri belgesi,

•Tedes Saha bileşenlerinin dış müdahalelere karşı dayanıklılığını (TS EN 60068-2-31 standardına sahip olduğunu) gösterir belge,

•TEDES’lerde kullanılacak her türlü cihaz ve donanıma ait CE belgesi

•Tedes Cihazın ölçüm birimi bazında doğruluğunu gösterir kalibrasyon belgeleri,

•Teklif edilen Tedes cihazının en az IP65 standardında olduğunu gösterir test raporu

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

2886 sayılı Devlet İhale kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir.

TAHMİN EDİLEN BEDEL

Tahmin edilen bedel (KDV Hariç) 1.715.756,33TL’ dir.

TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

a)            Tedavüldeki Türk Parası;

b)            Banka teminat mektubu.

c)            Devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahviller;

Banka Teminat mektupları dışındaki teminatların İstekliler tarafından Belediye veznesine yatırılması zorunlu olup bunlar komisyonlarca teslim alınamaz üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra Belediye veznesince teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayanların teminatları hemen geri verilir. Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haciz edilemez ve üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Geçici teminat miktarı 51.472,69TL’dir.

İhale üzerinde kalan istekliden ihale bedelinin % 6 sına tekabül eden miktarda ve bu şartnamenin 6 inci maddesinde belirtilen değerlerden kesin teminat alınır.

Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde yüklenici, karar tarihinden itibaren 15 iş gün içinde ita amirince onaylanan ihale kararının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 32.maddesi esaslarına göre kendisine bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde geçici teminatını kesin teminata çevirerek noterlikçe tasdik edilmiş sözleşmeyi idareye vermek zorundadır.

Bu zorunluluğa uyulmadığı takdirde protesto çekilmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur, geçici teminat gelir kaydedilir ve ayrıca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 83. ve 84. maddeleri hükümleri uygulanır. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. Kesin teminat ihale şartnamesinin 2.maddesinde belirtilen muhammen bedelin % 6’sı olup sözleşmeye müteakip süresi (4 aylık kurulum süresi dahil) 10 yıldır. Ancak süre uzatımı verildiği hallerde kesin teminatın süresi bu süre kadar yenilenir.

Yükleniciye 10. yılın sonunda kesin teminat iade edilecektir

İŞE BAŞLAMA VE İŞİ BİTİRME (TESLİM TARİHİ)

Yüklenici, sözleşme sonrasını takip eden azami 120 takvim günü içinde ihalede belirtilen Trafik Denetleme Sistemleri cihazlarını kurarak işletmeye alacaktır.

Düzce Belediyesi sınırları dâhilinde kent merkezindeki karayolu şebekesi üzerinde trafik sirkülasyonu ve geometrik düzenleme projelerinin yüklenici tarafından hazırlanarak Çevre yolu veya şehir içinde 5 noktada kırmızı ışık, 3 noktada noktasal hız sınırı, 8 noktada ortalama hız, 11 noktada park ihlallerini, 1 noktada tam adaptif kavşak yönetim sistemi ve zaman içinde oluşabilecek ilaveler (Tasarruf  Hakkı Düzce Belediyesi’ne ait  “Düzce Belediyesi sınırları ve mücavir alanları dâhilinde kent merkezindeki karayolu şebekesi üzerinde TEDES sistemleri kurulumu ve makinelerinin ve cihazlarının temini, kurulumu” ve 10(on) yıl süre ile işletilmesi işinde; zaman içinde oluşabilecek ilave noktalara veya mobil ihtiyaçlar 2886 sayılı kanunun 63 maddesi sınırları dahilinde yüklenici firma ek sözleşme tarihi itibari ile ek ürünler için ihale süresi kadar süre verilecektir ve yüklenici kurulum yapacaktır.)dâhil temini, kurulumu ve kurulum sonrası işletilmesi işi süresi sözleşmeye müteakip 10 (on) yıldır.

Haberi Yazdır
Yorum Yazın
  Düzce Postası'nı Takip Et
Twitter Takip Et
   
Yerel Haber
Gündem
Asayiş
Siyaset
Eğitim
Spor
Sağlık
Ekonomi
Çevre
Video Galeri
Foto Galeri
Resmi İlanlar
Yazarlar
Portreler
Anket
Ziyaretçi Defteri
Facebook
Twitter
Site Map
RSS
İnsan Kaynakları
Kurumsal
Künye
İletişim
Yukarı

Google-Translate | Turkish to English Google-Translate | Turkish to French Google-Translate | Turkish to German Google-Translate | Turkish to Russian Google-Translate | Turkish to Italian Google-Translate | Turkish to Spanish Google-Translate | Turkish to Arabic Google-Translate | Turkish to Japanese
Google Translate

Serbay Interactive
© Copyright 2004 - 2018 Düzce Postası Gazetecilik Matbaacılık Ltd. Şti. Dijital Reklam Ajansı: Serbay Interactive
Emlak8