SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMASI UYGULAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMASI UYGULAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

AKÇAKOCA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası      :              2016/74869

İşin Adı :              Akçakoca Belediyesi Tarihi Ticaret Merkezi 1 Etap Sokak Sağlıklaştırması Uygulama İşi

İhale Türü - Usulü           :              Yapım İşi - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin                       

a) Adresi             :              YALI MAHALLESI INÖNÜ CADDESI 45 81650

b) Telefon ve faks numarası       :              3806114002 - 3806113655

c) Elektronik posta adresi            :              belediye@akcakoca.bel.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının

görülebileceği internet adresi   :             

2 - İhale konusu yapım işinin                     

a) Niteliği, türü ve miktarı            :              Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Tarafından 16.04.2014 Tarih ve 1495 sayılı karar doğrultusunda 1. Etap Sokak Sağlıklaştırma Uygulaması Yapılması

b) Yapılacağı Yer               :              Yalı Mahallesi Servet Bilge Sk. Liman Sk. ve Sandal Sk. Akçakoca/Düzce

c) İşe başlama tarihi       :              Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5(beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi       :              Yer teslimi yapıldığı tarihten itibaren 150(yüzelli) takvim günüdür.

3- İhalenin / Ön Yeterlik /

Yeterlik Değerlendirmesinin:                    

a) Yapılacağı yer               :              Akçakoca Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu Yalı Mah. İnönü Cad. No: 45 Akçakoca/Düzce

b) Tarihi ve saati              :              28.03.2016 - 14:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1.1. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya

Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı

olduğuna dair belge

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi ve İmza Sirküleri

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

4.1.3. Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin 6 ıncı fıkrasının (a),(b),(c),,(d),(e),(f),(g),(i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat

4.1.6. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılmayacağına dair taahhütname

4.1.7İdari Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen ,şekli ve içeriği 4734  Sayılı Kanunun Yapım İşleri İhale Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlilik belgeleri

4.1.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.9. İhale dökümanının satın alındığına dair belge

4.1.10. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge

4.1.11.Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname:

İş ortaklığın her bir ortağı tarafından 4.1.1 ve 4.1.2 nolu maddelerde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak 4.1.10 nolu maddede yer alan belgeyide sunmak zorundadır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin belge istenmeyecektir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.Kültür varlıkları İhale Yönetmeliğinin 8 maddesine göre değerlendirilmek üzere isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde ,uygulama işleri için son on beş yıl içinde kamu ve özel sektörde o işe ait ilk sözleşme bedelinin en az % 80(yüzdeseksen)’i oranında gerçekleştirdiği veya % 80(yüzdeseksen)’i oranında denetlediği veya yönettiği iş, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelin  % 50 oranından az olmamak üzere , ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi verilecektir.

4.3.2. İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna ilişkin Belgeler

a) Anahtar teknik personel istenilmemektedir.

b) Aşağıda belirtilen teknik personellere ilişkin taahhütname verilmesi gerekmektedir.

Adet      Pozisyon             Meslek Ünvanı Mesleki Özelliği

1             Şantiye Şefi        İnşaat Mühendisi            En az 10 yıl deneyimli

1             Saha Mühendisi               İnşaat Müh./ Mimar      En az 5 yıl deneyimli

1             Saha Elemanı     İnşaat Teknikeri/Restoratör       En az 5 yıl deneyimli

 

 

 İhale üzerinde kalan isteklinin , taahhüt edilen teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içerisinde idareye sunması zorunludur.

İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklar tarafından karşılanabilir. Personel belgelendirilmesine ilişkin belgelerin idareye sunulduğu tarih itibariyle geçerli olması yeterlidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak :  Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan (B) Üs Yapı (Bina)İşleri B-1 Grup İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.Sunulan İş deneyim belgesi ekinde bahse konu işin Kültür ve Tabiat Varlılarını Koruma Kurulu tarafından verilmiş tanınan ve tanımlanmış mekanlarla ilgili olduğunu tevsik edici belge sunulması zorunludur.

İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, Akçakoca Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 200 TL ( İkiyüz Türk Lirası) aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya noter onaylı vekaletnameye haiz yetkili temsilcilerinin idare onaylı ihale dökümanını ihale tarihinden en az 3 gün önce satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akçakoca  Belediyesi – Yazı İşleri Müdürlüğü( Yalı Mah. İnönü caddesi Caddesi No:45 Akçakoca / DÜZCE) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Uygulama Yönetmeliği uygulanacaktır.

Eklenme Tarih & Saat: 2016.12.03 - 08:15:13 Yazdır